Prenos znanja u službi zajednica otpornih na katastrofe

18. Novembar 2020.

Projekat „EU za Srbiju otpornu na katastrofe“, u partnerstvu sa Nacionalnom akademijom za javnu upravu je organizovao tri napredna treninga za buduće trenere u oblasti smanjenja rizika od katastrofa.

Svaki trening za trenere je trajao po tri dana. Predavanja su bila fokusirana na usavršavanje veština i znanja predavača za kvalitetno izvođenje obuka i predstavljaju prvi korak u procesu sticanje statusa akreditovanih trenera Nacionalne akademije za javnu upravu (NAJU) u oblasti smanjenja rizika od katastrofa. Predavanja su obhvatala teme, kao što su: javni nastup, komunikacione i organizacione veštine u cilju ispitivanja kompetencija učesnika. Iskusni predavači NAJU su uspešno vodili učesnike kroz procese pripreme, izvođenje i evaluaciju treninga služeći se inspirativnim primerima iz prakse i teorijskim postavkama.

Obuke su podeljene u tri grupe kojima je prisustvovalo: osam predstavnika Sektora za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova, Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima, kao i 21 predstavnik lokalnih samouprava koji su uključeni u poslove smanjenja rizika od katastrofa i civilne zaštite. Ukupno je 29 učesnika uspešno završilo napredne treninge za trenere.

Nakon uspešno završenih obuka, učesnici su usvojili veštine, znanja i načine kako da:

  • kreiraju interesantne i inspirišuće sesije
  • raspodeljuju uloge sa drugim trenerom
  • upravljaju vremenom u planiranju i realizaciji sesija
  • kreativno izlažu sadržaj uz sva raspoloživa audio-vizuelna sredstva
  • smanje otpor polaznika i reše konflikte u grupi
  • razumeju osnovne postulate razvoja kurseva u online okruženju
  • kreiraju plan individualnog napredovanja i razvoja na osnovu rezultata evaluacije 

Odlični rezultati završnog testa i evaluacije obuka pokazuju nesumnjivo veliki značaj koji ovaj vid edukacije ima za sve predstavnike državnih organa i lokalnih samouprava.

Nakog završetka preostalih modula koji se odnose na oblasti smanjenja rizika od katastrofa, obnove nakon elementarnih nepogoda i  sistem civilne zaštite, i polaganja akreditacionog ispita, polaznici će steći status sertifikovanih predavača Nacionalne akademije za javnu upravu.

Na ovaj način smo doprineli širenju mreže kompetentnih predstavnika na lokalnom nivou koji će tokom 2021. godine imati priliku da prenesu svoje znanje kolegama iz lokalnih samouprava, organizacijama civilnog društva i drugih relevantnih lokalnih aktera i time ojačaju kapacitete za prevenciju i reagovanje tokom i nakon vanrednih situacija.